Statut Stowarzyszenia
z dnia 21 czerwca 2016 roku

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

1. Nazwa stowarzyszenia to Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Made in Zakopane, zwane dalej Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie w ramach swojej działalności może używać nazwy skróconej Made in Zakopane. Stowarzyszenie posługuje się logotypem, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie jest Lokalną Organizacją Turystyczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 156 ze zm.).
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 ze zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 156 ze zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j . Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.), ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.) oraz innych ustaw, niniejszego Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§2

1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności w województwie Małopolskim, powiecie tatrzańskim oraz Gminie Miasto Zakopane.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Gmina Miasto Zakopane.

§3

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji lub stowarzyszeń o takich samych lub podobnych celach statutowych.
2. Stowarzyszenie może przystępować do spółek i przedsięwzięć gospodarczych, z których dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

§4

Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Minister właściwy do spraw turystyki lub Wojewoda właściwy ze względu na miejsce działania Stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele działania Stowarzyszenia oraz formy ich realizacji

§5

1. Celem Stowarzyszenia jest:
a. wzrost znaczenia turystyki w gospodarce województwa Małopolskiego,
b. budowa wizerunku regionu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie,
c. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej i regionalnej,
d. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
e. tworzenie wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację regionalnej i ponadregionalnej polityki promocji i rozwoju turystyki,
f. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem integracji środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, podmiotów gospodarczych, instytucji i organizacji działających w zakresie turystyki, nauki, sportu, ochrony środowiska, kultury, zainteresowanych rozwojem turystycznym regionu dla tworzenia płaszczyzn ich współpracy w zakresie tworzenia programów promujących Gminę Miasto Zakopane oraz powiat tatrzański,
g. działalność wspomagająca regionalny rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości regionu,
h. wspieranie i promowanie rozwoju rzemiosła i produktów lokalnych,
i. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem sektora turystycznego,
j. wspieranie, popularyzowanie i rozwijanie turystyki całorocznej,
k. rozwój oferty i poprawa infrastruktury turystycznej i gospodarczej,
l. tworzenie i upowszechnianie wizerunku lokalnego produktu turystycznego i produktu regionalnego oraz koordynacja działań promocyjnych,
m. rozwój krajoznawstwa oraz wypoczynku, z uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży, osób starszych oraz osób niepełnosprawnych,
n. upowszechnianie kultury fizycznej, z uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży , osób starszych oraz osób niepełnosprawnych,
o. wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu,
p. edukacja i kształtowanie świadomości ekologicznej, historycznej, kulturowej, sportowej i społecznej,
q. wspieranie demokracji lokalnej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
r. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
s. reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz zagranicznych, państwowych, samorządowych oraz innych instytucji.

§6

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. inicjowanie, organizowanie i finansowanie działalności na rzecz upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, w tym koordynacji działań promocyjnych na rzecz rozwoju turystyki i sportu,
b. organizację lub udział w targach, imprezach (promocyjnych, kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych), study tourach dla dziennikarzy i touroperatorów, wystawach, spotkaniach oraz szkoleniach specjalistycznych, zarówno krajowych jak i zagranicznych,
c. wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, sportowej, gospodarczej i około turystycznej, udział w opracowywaniu planów rozwoju turystyki oraz realizacji i modernizacji inwestycji infrastrukturalnych,
d. wydawanie katalogów, informatorów i innych publikacji oraz przygotowywanie prezentacji multimedialnych, filmowych i portali internetowych o tematyce turystycznej oraz informacyjno-promocyjnej,
e. tworzenie i organizowanie kompleksowego lokalnego systemu informacji turystycznej, jego koordynacja z regionalnym i krajowym systemem informacji turystycznej, prowadzenie centrów i punktów informacyjnych oraz tworzenie i aktualizacja bazy danych o powiatach, gminach i podmiotach gospodarczych, produktach i obiektach turystycznych,
f. badania i analizy marketingowe dla potrzeb gospodarki turystycznej,
g. organizowanie warsztatów i szkoleń, w tym dla osób zatrudnionych w turystyce,
h. działalność na rzecz integracji środowisk związanych z turystyką,
i. tworzenie wspólnej strategii i długofalowego programu rozwoju,
j. wspieranie rozwoju mikro, małych, średnich i pozostałych przedsiębiorstw.

§7

1. Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe współpracuje w szczególność z:
a. jednostkami samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz gminnego jak również innymi podmiotami polskimi i zagranicznymi działającymi na rzecz i w interesie sektora turystycznego na zasadach określonych w umowach i porozumieniach zawieranych pomiędzy tymi podmiotami a władzami Stowarzyszenia,
b. organami administracji rządowej,
c. Polską Organizacją Turystyczną, Małopolską Organizacją Turystyczną oraz innymi lokalnymi organizacjami turystycznymi.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia oraz ich prawa i obowiązki

§8

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. członków zwyczajnych,
b. członków wspierających,
c. członków honorowych.

§9

1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie została pozbawiona praw publicznych oraz złożyła pisemną deklarację Zarządowi Stowarzyszenia (wzór deklaracji członkowskiej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Statutu).
2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania mogą być członkami zwyczajnymi zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
3. Członek zwyczajny działa osobiście i w swoim własnym imieniu realizując wszystkie prawa oraz obowiązki członka zwyczajnego wynikające z niniejszego Statutu.
4. Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia.
5. Członek zwyczajny ma prawo:
a. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b. uczestniczyć w pracach i inicjatywach Stowarzyszenia,
c. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
d. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia,
e. uczestniczyć w szkoleniach, odczytach, kursach, konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
f. wglądu do protokołów Walnych Zgromadzeń Członków Stowarzyszenia i sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia,
g. korzystać z pomocy organizacyjno-technicznej oraz doradztwa Stowarzyszenia.
6. Do statutowych obowiązków członków zwyczajnych należy:
a. regularne opłacanie składek członkowskich wynikających z Regulaminu Opłacania Składek Członkowskich Stowarzyszenia,
b. stosowanie się do postanowień niniejszego Statutu, uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia,
c. wspieranie Stowarzyszenia w realizowaniu celów statutowych,
d. dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.

§10

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, a w szczególności jednostka samorządu terytorialnego, stowarzyszenie lub inna jednostka organizacyjna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, która złożyła pisemną deklarację Zarządowi Stowarzyszenia (wzór deklaracji członkowskiej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Statutu).
2. Członek wspierający działa przez swojego przedstawiciela, co najwyżej jednego, który w imieniu swojego mocodawcy realizuje wszystkie prawa i obowiązki członka wspierającego wynikające z niniejszego Statutu (wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Statutu).
3. Członek wspierający ma prawo:
a. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
b. uczestniczyć z głosem doradczym w Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia,
c. uczestniczyć w szkoleniach, odczytach, kursach, konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. wglądu do protokołów Walnych Zgromadzeń Członków Stowarzyszenia i sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia,
e. korzystać z pomocy organizacyjno-technicznej oraz doradztwa Stowarzyszenia.
4. Do statutowych obowiązków członków wspierających należy:
a. regularne opłacanie składek członkowskich wynikających z Regulaminu Opłacania Składek Członkowskich Stowarzyszenia,
b. stosowanie się do postanowień niniejszego Statutu, uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia,
c. wspieranie Stowarzyszenia w realizowaniu celów statutowych,
d. dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.

§11

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub odznacza się wybitnym wkładem w rozwój i promocję regionu.
2. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek złożony przez co najmniej jednego członka Stowarzyszenia oraz zaopiniowany przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy ma prawo:
a. uczestniczyć z głosem doradczym w Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia,
b. uczestniczyć w szkoleniach, odczytach, kursach, konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
4. Do statutowych obowiązków członków honorowych należy:
a. wspieranie Stowarzyszenia w realizowaniu celów statutowych,
b. dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.

§12

1. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej w terminie 14 dni od daty złożenia deklaracji o której mowa w §9 ust. 1 i §10 ust. 1 niniejszego Statutu.
2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia służy ubiegającemu się prawo wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od otrzymania uchwały Zarządu Stowarzyszenia odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.
4. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek uchwały Zarządu Stowarzyszenia po zaistnieniu co najmniej jednej z przesłanek:
a. dobrowolnego zrzeczenia się członkostwa w Stowarzyszeniu zgłoszonego Zarządowi Stowarzyszenia w formie pisemnej,
b. dopuszczenia się rażącego naruszenia postanowień niniejszego Statutu, uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia,
c. nie opłacania należnych składek członkowskich zgodnie z Regulaminem Opłacania Składek Członkowskich,
d. utraty zdolności do czynności prawnych lub utraty praw publicznych lub utraty osobowości prawnej,
e. śmierci członka.
5. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia skreślającej z listy członków Stowarzyszenia służy skreślonemu prawo wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami §12 ust. 2 i 3 niniejszego Statutu.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenie oraz organizacja Biura Stowarzyszenia

§13

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
b. Zarząd Stowarzyszenia,
c. Komisja Rewizyjna.

§14

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
2. Głosowanie tajne może być zarządzone zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§15
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia mogą brać udział:
a. członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym,
b. członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym,
c. zaproszeni goście.

§16

1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwołane jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i porządku obrad, pisemnie, pocztą elektroniczną lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
3. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest władne podejmować wiążące decyzje, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków zwyczajnych (quorum).
4. Zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania decyzji (quorum) stwierdza Prezes Zarządu Stowarzyszenia.
5. Obradom Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia przewodniczy osoba wybrana przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, spośród członków zwyczajnych, zwana dalej Przewodniczącym.
6. Przewodniczący wybiera spośród członków zwyczajnych protokolanta, zwanego dalej Protokolantem.

§17

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia winno odbyć się przynajmniej raz do roku nie później jednak niż sześć miesięcy po upływie roku kalendarzowego lub obrotowego.
2. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia należy w szczególności:
a. ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
b. ustalanie zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia,
c. udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
d. wybieranie i dokonywanie zmian w składzie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
e. przyjmowanie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia,
f. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Stowarzyszenia i Komisje Rewizyjną oraz we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia, w szczególności rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia,
g. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków honorowych,
h. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia.
4. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ustala Zarząd Stowarzyszenia, przedkładając go członkom Stowarzyszenia w sposób przewidziany w §16 ust. 2 niniejszego Statutu.
5. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek Przewodniczącego.

§18

1. W sytuacji stwierdzenia braku zdolności do podejmowania decyzji (quorum) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, Prezes Zarządu Stowarzyszenia rozwiązuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
2. Po rozwiązaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia w najbliższym możliwym terminie ponownie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, z zachowaniem zasad określonych w §16 ust. 2 niniejszego Statutu.
3. Na ponownie zwołanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia decyzje zapadają zwykłą większością głosów bez wymaganej obecności połowy członków zwyczajnych (quorum).

§19

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może zostać zwołane w każdym czasie na wniosek:
a. Zarządu Stowarzyszenia,
b. Komisji Rewizyjnej,
c. 1/2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. W przypadkach określonych w §19 ust. 1 lit. b i c żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenie powinno być złożone Zarządowi Stowarzyszenia na piśmie, wraz z podaniem proponowanego terminu i porządku obrad.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§20

1. Z obrad Zwyczajnego oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia sporządzany jest Protokół, do którego załącza się teksty podjętych uchwał oraz listę obecności członków Stowarzyszenia.
2. Dokumenty określone w §20 ust 1. powyżej muszą być sporządzone są w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz opatrzone podpisem Przewodniczącego i Protokolanta.
3. Dokumenty określone w §20 ust 1. są przechowywane przez Zarząd Stowarzyszenia przez okres co najmniej 5 lat od daty ich sporządzenia.

§21
Zarząd Stowarzyszenia

1. Zarząd Stowarzyszenia jest jedną z władz Stowarzyszenia, powołaną do kierowania Stowarzyszeniem oraz reprezentowania go na zewnątrz.
2. Zarząd Stowarzyszenia za swoje działania ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków Stowarzyszenia.
3. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
4. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na 3-letnią kadencję i składa się z 3 do 6 członków w tym z Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów Zarządu.
5. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo w trakcie kadencji uzupełnić swój skład o nie więcej niż 1/3 liczby składu pochodzącego z wyboru. Najbliższe Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zatwierdza kooptację nowych członków Zarządu Stowarzyszenia.
6. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej, pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne.
7. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą być odwoływani na podstawie uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, gdy:
a. nie wywiązują się z obowiązków członka Stowarzyszenia lub Zarządu Stowarzyszenia,
b. dopuszczają się notorycznego łamania niniejszego Statut,
c. działają na szkodę Stowarzyszenia.

§22

1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
a. kierowanie działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
b. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,
c. opracowywanie szczegółowych programów działalności i planów finansowych Stowarzyszenia oraz sprawozdań z ich wykonania,
d. podejmowanie decyzji w sprawie majątku Stowarzyszenia,
e. zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,
f. przechowywanie protokołów i innych dokumentów wskazanych w §20 ust. 1,
g. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia,
h. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
i. podejmowanie uchwał w sprawach związanych ze składkami członkowskimi,
j. prowadzenie ewidencji opłacania składek członkowskich,
k. podejmowanie uchwał w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
l. współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§23

1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większości głosów przy obecności połowy członków Zarządu Stowarzyszenia. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podpisuje dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia.
4. Zasady działania Zarządu Stowarzyszenia, w szczególności zasady zwoływania posiedzeń Zarządu oraz podział pracy członków Zarządu, ustala Prezes Zarządu.

§24

W celu wykonywania swoich zadań Zarząd drogą uchwały może utworzyć Biuro Stowarzyszenia.

§25

1. Regulamin Organizacyjny Biura Stowarzyszenia uchwala Zarząd Stowarzyszenia.
2. Regulamin Organizacyjny określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia, strukturę organizacyjną, ramowy zakres działania i kompetencje Kierownika Biura Stowarzyszenia, zakresy działania komórek organizacyjnych Biura Stowarzyszenia i pracowników oraz inne postanowienia związanie z funkcjonowaniem Biura Stowarzyszenia.
3. Kierownik Biura Stowarzyszenia realizuje uchwały Zarządu Stowarzyszenia i działa w granicach pełnomocnictw udzielonych mu przez Zarząd Stowarzyszenia.

§26
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia, powołaną do sprawowania kontroli wewnętrznej nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna za swoje działania ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na 4-letnią kadencję i składa się z 3 członków.
4. Kadencja Komisji Rewizyjnej kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji Rewizyjnej przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo w trakcie kadencji uzupełnić swój skład o nie więcej niż 1/3 liczby składu pochodzącego z wyboru. Najbliższe Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zatwierdza kooptację członków Komisji Rewizyjnej.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz nie mogą też być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być odwoływani na podstawie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, gdy:
a. nie wywiązują się z obowiązków członka Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej,
b. dopuszczają się notorycznego łamania niniejszego Statutu lub Regulaminu Komisji Rewizyjnej,
c. działają na szkodę Stowarzyszenia.

§27

Komisja Rewizyjna działa na podstawie Regulaminu Komisji Rewizyjnej uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia oraz działalność gospodarcza

§28

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz papiery wartościowe i środki pieniężne.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy oraz spadki,
c. środki pochodzące z ofiarności publicznej oraz ze sponsoringu,
d. dotacje, dofinansowania oraz subwencje,
e. udziały, lokaty oraz odsetki,
f. dochody z działalności statutowej i gospodarczej.

§29

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie praw i zobowiązań majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

§30

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Stowarzyszenia. Jednak do prowadzenia spraw Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia może zatrudnić pracowników, w tym siebie i innych członków Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe i gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Gospodarka finansowa prowadzona jest w oparciu o szczegółowe plany finansowe uchwalane przez Zarząd Stowarzyszenia.

§31

1. Regulamin Opłacania Składek Członkowskich uchwala Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
2. Regulamin Opłacania Składek Członkowskich określa tryb, terminy, sposób i warunki opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia.
3. O wysokości składek członkowskich decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
4. Ewidencję opłacania składek członkowskich opłacaniem składek członkowskich prowadzi Zarząd Stowarzyszenia.

§32

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:
a. wydawanie książek (PKD 58.11, 58.11.Z),
b. wydawanie gazet (PKD 58.13, 58.13.Z),
c. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14, 58.14.Z),
d. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19, 58.19.Z),
e. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11, 59.11.Z),
f. działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12, 59.12.Z),
g. działalność agencji informacyjnych (PKD 63.9)
h. przetwarzanie danych, zrządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11, 63.11Z),
i. działalność portali internetowych (PKD 63.12, 63.12Z),
j. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 63.99, 63.99 Z),
k. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2),
l. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21, 70.21.Z),
m. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22, 70.22.Z),
n. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych(PKD 72.20, 72.20.Z),
o. działalność agencji reklamowych (PKD 73.11, 73.11.Z),
p. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),
q. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
r. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
s. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
t. badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20, 73.20.Z),
u. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90, 74.90.Z),
v. działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12, PKD 79.12.Z),
w. działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B),
x. pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C),
y. działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3, 82.30),
z. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
aa. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6),
bb. działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90),
cc. działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93),
dd. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99, 94.99.Z),
4. O podjęciu działalności gospodarczej, przedmiocie działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.

§33

1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.
2. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego.
Rozdział VI
Zmiany Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia

§34

Zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§35

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W razie rozwiązania Stowarzyszenia na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia likwidatorami Stowarzyszeni stają się członkowie Zarządu Stowarzyszenia lub członkowie zwyczajni wskazani przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§36

1. W sprawach, nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).
2. Niniejszy Statut Stowarzyszenia wchodzi w życie z dniem następnym, następującym po dniu uchwalenia.
3. Kadencja władz Stowarzyszenia ulega przedłużeniu, odpowiednio:
a. Zarządu Stowarzyszenia do 2018 roku,
b. Komisji Rewizyjnej do 2019 roku.