Regulamin Komisji Rewizyjnej

z dnia 21 czerwca 2016 roku

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o Stowarzyszeniu, należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Made in Zakopane.
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o Statucie, należy przez to rozumieć Statut Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Made in Zakopane.
3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o Komisji, należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Made in Zakopane.

§2

1. Komisja jest jedną z władz Stowarzyszenia, powołaną do sprawowania kontroli wewnętrznej nad jego działalnością.
2. Komisja działa w oparciu o Statut oraz niniejszy Regulamin, uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia oraz w imieniu i z upoważnienia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
3. Komisja za swoje działania ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków Stowarzyszenia.

§3

Komisja wybierana jest przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w trybie określonym w §26 Statutu.

§4

Przewodniczący Komisji lub inny upoważniony przez Przewodniczącego członek Komisji może uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział II
Kompetencje Komisji Rewizyjnej

§5

1. Do kompetencji członków Komisji należy:
a. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej, gospodarczej i finansowej Stowarzyszenia oraz Zarządu Stowarzyszenia,
b. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności statutowej, gospodarczej lub finansowej oraz określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c. opiniowanie sprawozdań z działalności statutowej, gospodarczej i finansowej Stowarzyszenia oraz Zarządu Stowarzyszenia
d. składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności przed Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia,
e. składanie wniosku o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia przed Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia,
f. interpretacja przepisów Statutu oraz regulaminów obowiązujących w Stowarzyszeniu.
2. W szczególności do zadań Komisji należy:
a. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności statutowej, gospodarczej i finansowej Stowarzyszenia oraz Zarządu Stowarzyszenia z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, Statutu oraz uchwałami władz Stowarzyszenia,
b. kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia,
c. składanie sprawozdań ze swojej działalności przed Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia i zgłaszanie wniosku
o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia, bądź w stosunku do każdego członka Zarządu Stowarzyszenia oddzielnie,
d. przedkładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
e. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Stowarzyszenia z jego statutowych obowiązków, w szczególności gdy Zarząd uchyla się od zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w terminach przewidzianych Statutem,
f. prawo żądania zwołania zebrania Zarządu Stowarzyszenia w sprawach niecierpiących zwłoki,
g. podejmowanie uchwał dotyczących wiążącej interpretacji przepisów Statutu oraz regulaminów obowiązujących w Stowarzyszeniu, w sytuacji zgłoszenia przez członków Stowarzyszenia niejasności związanych z tymi dokumentami.

§6

W celu wykonywania swoich kompetencji Komisja ma prawo żądać od Zarządu Stowarzyszenia, członków Stowarzyszenia i pracowników Stowarzyszenia w szczególności wyjaśnień ustnych bądź pisemnych, wszelkich sprawozdań, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać stan majątku Stowarzyszenia.

§7

Komisja przy wykonywaniu swoich funkcji kontrolnych, w przypadku wyjątkowo skomplikowanej kwestii wymagającej wiedzy fachowej, może skorzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, w szczególności powoływać rzeczoznawców lub specjalistów, również spoza Stowarzyszenia, przy czym zasadą jest korzystanie w pierwszej kolejności z wyjaśnień i głosów doradczych członków Stowarzyszenia z uwzględnieniem ich wiedzy fachowej i kwalifikacji.

Rozdział III
Przebieg prac Komisji Rewizyjnej

§8

1. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Komisji dokonuje ona wyboru spośród swoich członków Przewodniczącego oraz Sekretarza.
2. Komisja wykonuje swoje czynności na posiedzeniach oraz przez swoich członków, którym Przewodniczący zleca wykonywanie powierzonych zadań.

§9

1. Zebrania Komisji zwołuje Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona.
2. Zebrania odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał oraz na każde żądanie dwóch członków Komisji.
3. Przewodniczący Komisji zawiadamia pozostałych członków Komisji o terminie, miejscu i porządku obrad, pisemnie, pocztą elektroniczną lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej na 3 dni przed terminem Zebrania Komisji.
4. W zebraniach mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji.
§10

1. Decyzje Komisji zapadają większością głosów w obecności przynajmniej dwóch członków Komisji, w głosowaniu jawnym. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. W uzasadnionych, niecierpiących zwłoki przypadkach głosowanie może się odbyć w drodze ustalenia telefonicznego bądź korespondencyjnego.

§11

1. Z każdego posiedzenia i czynności Komisji nie mających charakteru kontrolnego powinien być sporządzony protokół zawierający podjęte decyzje, uchwały i ustalenia. Protokół podpisują wszyscy obecni członkowie Komisji.
2. Z czynności kontrolnych Komisja sporządza protokół pokontrolny zawierający:
a. datę i przedmiot kontroli,
b. nazwiska osób przeprowadzających kontrolę oraz ewentualnie osób obecnych podczas kontroli,
c. wykaz dokumentów, na podstawie których wydano ocenę i wynik kontroli,
d. podpisy osób przeprowadzających kontrolę oraz osób obecnych przy kontroli.
3. Komisja prowadzi rejestr swoich decyzji i wniosków podjętych w formie uchwał.
4. Uchwałom Komisji nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał proceduralnych, które odnotowuje się w protokole z posiedzenia Komisji.
5. Za prawidłowość dokumentacji odpowiada Przewodniczący Komisji.

§12

1. W przypadku stwierdzenia uchybień Komisja powinna zażądać zwołania posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia celem podjęcia odpowiednich kroków zapobiegających powstaniu uchybień i umożliwiających likwidację szkód.
2. Zalecenia Komisji mogą być przekazywane Zarządowi Stowarzyszenia w formie ustnej, w czasie obrad Zarządu Stowarzyszenia lub na piśmie. Fakt ten winien być odnotowany w dokumentacji Komisji.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

§13

1. W sprawach, nieuregulowanych w Statucie i niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.)
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem następnym, następującym po dniu uchwalenia.