Regulamin Opłacania Składek Członkowskich

z dnia 21 czerwca 2016 roku

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Stowarzyszeniu, należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Made in Zakopane.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Statucie, należy przez to rozumieć Statut Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Made in Zakopane.
3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Zarządzie, należy przez to rozumieć Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Made in Zakopane.
4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Składce, należy przez to rozumieć składkę członkowską Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Made in Zakopane.

§2

1. Niniejszy Regulamin określa tryb, terminy, sposób i warunki opłacania Składek na rzecz Stowarzyszenia.
2. Niniejszy Regulamin uchwala Zarząd na zasadach określonych w §14 Statutu.

§3

1. Regularne opłacanie Składek należy do podstawowych obowiązków statutowych członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są zwolnienie z opłacanie Składek.

Rozdział II
Ewidencja opłacania składek

§4

1. Ewidencję opłacania Składek prowadzi Zarząd.
2. Ewidencja opłacania Składek jest wyłączną podstawą do określenia praw i obowiązków członka Stowarzyszenia.
3. Na podstawie prowadzonej Ewidencji opłacania Składek Zarząd sporządza wykaz członków Stowarzyszenia, którzy uiścili Składkę, ze wskazaniem okresu, za który Składka została zapłacona.
4. Członek Stowarzyszenia ma prawo zwrócić się w formie pisemnej do Zarządu o sprawdzenie prawidłowości sporządzenia ewidencji opłacania składek przez niego opłacanych.
5. Zarząd ma obowiązek ustosunkowania się do prośby członka Stowarzyszenia w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia takiego wniosku.
Rozdział III
Rodzaje Składek i forma ich opłacania

§5

1. Wyróżnia się następujące Składek:
a. Składka członka zwyczajnego Stowarzyszenia,
b. Składka członka wspierającego Stowarzyszenia.

§6

2. Składka członka zwyczajnego Stowarzyszenia jest płatna za cały rok z góry, w terminie do końca I kwartału każdego roku kalendarzowego wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia, chyba że uchwała Zarządu stanowi inaczej.
3. Wysokość Składki członka zwyczajnego Stowarzyszenia jest ustalana w drodze uchwały Zarządu.
4. Dokumentem potwierdzającym uiszczenie Składki członka zwyczajnego Stowarzyszenia jest dowód wpłaty, zawierający w tytule wpłaty, co najmniej:
a. imię i nazwisko członka Stowarzyszenia, którego Składka dotyczy,
b. okres, za który kładka jest opłacana.
5. W przypadku braku wskazania przez wpłacającego danych określonych w §6 ust. 3, umożliwiających jednoznaczną identyfikację członka Stowarzyszenia, którego Składka dotyczy, wpłatę pozostawia się do wyjaśnienia, zaś Składkę traktuje się jako nieopłaconą.

§7

1. Obowiązek opłacenia Składki członka zwyczajnego Stowarzyszenia w pełnej wysokości spoczywa na tych członkach zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy zostali przyjęci do Stowarzyszenia do 30 czerwca danego roku kalendarzowego.
2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, którzy zostali przyjęci w poczet członków Stowarzyszenia w terminie od 1 lipca do 31 grudnia, płacą połowę wysokości Składki członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
3. Nowo przyjęci członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek wpłacenia Składki w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania uchwały Zarządu o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

§8

1. Składka członka wspierającego Stowarzyszenia jest płatna co miesiąc, w terminie do 10 każdego miesiąca wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia, chyba że uchwałą Zarządu stanowi inaczej.
2. Wysokość Składki członka wspierającego Stowarzyszenia zależy od jego typu.
3. Wysokość Składki członka wspierającego Stowarzyszenia jest ustalana w drodze uchwały Zarządu.
4. Na potrzeby niniejszego Regulaminu wyróżnia się następujące typy członków wspierających Stowarzyszenia:
a. osoba fizyczna,
b. przedsiębiorstwo z podziałem na:
i. mikroprzedsiębiorstwo – zatrudniało średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
ii. przedsiębiorstwo małe – zatrudniało średniorocznie mniej niż 50 pracowników,
iii. przedsiębiorstwo średnie – zatrudniało średniorocznie mniej niż 250 pracowników,
iv. przedsiębiorstwo duże – zatrudniało średniorocznie 250 lub więcej pracowników,
c. stowarzyszenie lub inna jednostka organizacyjna,
d. jednostka samorządu terytorialnego.
5. Dokumentem potwierdzającym uiszczenie Składki jest dowód wpłaty, zawierający w tytule wpłaty, co najmniej:
a. imię i nazwisko lub nazwa członka Stowarzyszenia, którego Składka dotyczy,
b. okres, za który Składka jest opłacana.
6. W przypadku braku wskazania przez wpłacającego danych określonych w §7 ust. 5, umożliwiających jednoznaczną identyfikację członka Stowarzyszenia, którego Składka dotyczy, wpłatę pozostawia się do wyjaśnienia, zaś Składkę traktuje się jako nieopłaconą.

§9

1. Obowiązek opłacania Składki członka wspierającego Stowarzyszenia zaczyna się od miesiąca przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.
2. Nowo przyjęci członkowie wspierający Stowarzyszenie mają obowiązek wpłacenia Składki w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania uchwały Zarządu o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

§10

1. W wyjątkowych sytuacjach członek Stowarzyszenia może wystąpić do Zarządu z pisemnym, umotywowanym wnioskiem o opłacenie Składek w innym terminie, niż wskazany w niniejszym Regulaminie lub o zgodę na spłatę zadłużenia w ratach.
2. Zarząd podejmuje decyzję w drodze uchwały, w której określa czy i na jakich zasadach wniosek określony w §10 ust. 1 zostanie uwzględniony.
3. Członek Stowarzyszenia może odwołać się od decyzji Zarządu do najbliższego Wlanego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od otrzymania uchwały Zarządu.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.
5. Opłata Składki w innym terminie lub spłata zadłużenia w ratach nie zwalnia z obowiązku terminowego opłacania bieżących Składek zgodnie z ustaleniami niniejszego Regulaminu.
6. W przypadkach wyraźnie uzasadnionych Zarząd może w drodze uchwały obniżyć Składkę lub zwolnić całkowicie z opłacania Składek członka Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Nieopłacanie Składek

§11

Zaleganie z opłatą Składek przez okres przekraczający 3 miesiące stanowi podstawę do wykluczenia przez Zarząd członka Stowarzyszenia, z wyjątkiem przypadków określonych w §10 niniejszego Regulaminu.

§12

Członek usunięty ze Stowarzyszenia z powodu nieopłacania Składek może starać się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia, po uiszczeniu zadłużenia powstałego do daty jego wykluczenia z tytułu zalegania z opłatą Składek.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§13

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się obowiązującymi przepisami prawa, Statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem następnym, następującym po dniu jego uchwalenia.
3. Regulamin zostaje podany do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia w sposób zwyczajowo przyjęty w Stowarzyszeniu.
4. Wysokości Składek za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 roku powinny być uchwalone do 31 czerwca 2016 roku.
5. Składki członków zwyczajnych Stowarzyszenia za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 roku powinny być opłacone do końca 2016 roku.
6. Składki członków wspierających Stowarzyszenia za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 roku powinny być opłacone zgodnie z §9 niniejszego Regulaminu.